ابزار های سئو

پکیج Agency


 
300,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
Lynda
Woorank
keywordtool
Skillshare
Grammarly
StockUnlimited
canva
دو دسترسی


پکیج حرفه ای + keywordtool


 
250,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
keywordtool


شامل

پکیج حرفه ای


 
200,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush


شامل

amazon free


 
100,000 تومان
ماهانه

merchant words


amazon free 2


 
200,000 تومان
ماهانه

helium10
merchant words
mentorbox


kwfinder


 
120,000 تومان
ماهانه

KWFinder(daily 20 limit)


شامل

keywordtool


 
120,000 تومان
ماهانه

keywordtool


شامل

پکیج پایه


 
150,000 تومان
ماهانه

Ahrefs
Moz pro


شامل

آموزشی


 
100,000 تومان
ماهانه

Lynda
Skillshare
Grammarly


شامل

Grammarly


 
60,000 تومان
ماهانه

Grammarly


شامل

Amazon elite


 
700,000 تومان
ماهانه

helium10
viral launch
merchant words
keywordtool
powtoon
Semrush
mentorbox


amazon base


 
500,000 تومان
ماهانه

helium10
viral launch
keywordtool
merchant words
mentorbox