ابزار های سئو

پکیج ultimate


 
500,000 تومان
Aylık

Ahrefs (80 limit)
Moz pro
Alexa
SEMrush
Keywordtool
kwfinder
powtoon (new)
buzzsumo (new)
spamzilla (new)
spyfu (new)
envatoelements (new)
Lynda
Skillshare
Grammarly
StockUnlimited
canva
دو دسترسی


پکیج Agency


 
300,000 تومان
Aylık

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
Lynda
Keywordtool(new)
kwfinder
Skillshare
Grammarly
StockUnlimited
canva
دو دسترسی


alexa


 
100,000 تومان
Aylık

Alexa


پکیج حرفه ای + keywordtool


 
250,000 تومان
Aylık

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush
keywordtool


شامل

پکیج حرفه ای


 
200,000 تومان
Aylık

Ahrefs
Moz pro
Alexa
SEMrush


شامل

Grammarly


 
60,000 تومان
Aylık

Grammarly


شامل

social


 
200,000 تومان
Aylık

buzzsumo
hashtagsforlikes


پکیج پایه


 
150,000 تومان
Aylık

Ahrefs
Moz pro


شامل

kwfinder


 
120,000 تومان
Aylık

KWFinder(daily 20 limit)


شامل

keywordtool


 
120,000 تومان
Aylık

keywordtool


شامل

آموزشی


 
100,000 تومان
Aylık

Lynda
Skillshare
Grammarly


شامل